Villkor

1. GÄLLANDE

a) Dessa villkor gäller för alla Dr. Smart Shop, nedan kallad säljaren, samt till alla köp- och försäljningsavtal som träffas mellan säljaren och dennes avtalspart, nedan kallad köparen.
b) Avvikelser från dessa villkor gäller endast om detta uttryckligen har överenskommits av säljaren och köparen och dessa avvikelser har också bekräftats skriftligen av säljaren till köparen. c) Alla köpvillkor för köparen är undantagna i dessa villkor om de uttryckligen bekräftas skriftligen.

2. ERBJUDANDEN

a) Alla erbjudanden från säljaren, inklusive de prislistor som tillhandahålls av säljaren, är utan skyldighet, såvida de inte innehåller ett villkor för godkännande.
b) Erbjudandena är baserade på den information som medföljer applikationen och de priser och löner som gäller vid erbjudandedatumet. De priser som anges i ett erbjudande är exklusive moms.
c) Om ett icke-bindande erbjudande från säljaren accepteras av köparen, har säljaren rätt att dra tillbaka erbjudandet inom fem arbetsdagar efter mottagandet av godkännandet.
d) När det gäller en sammansatt offert är det ingen skyldighet att leverera en del till en motsvarande del av det angivna priset för helheten.

3. LEVERANS

a) Det leveransdatum som säljaren har angett eller avtalat är informativt, är ungefärligt och kommer därför inte att betraktas som en tidsfrist, såvida inte uttryckligen överenskommits skriftligen. Om det angivna leveransdatumet överskrids måste säljaren vara i brist på ett registrerat brev innan han är i standard mot köparen.
b) Så länge som säljaren inte är i standard i förhållande till köparen, är den inte skyldig att kompensera den skada som orsakats till klienten, vilket kan uppstå vid överskridande av det angivna leveransdatumet.
c) Om inget annat avtalats, sker leveransen från säljarens lager.
d) Köparen är skyldig att ta leveransen av de varor som ska levereras när de ställs till honom enligt avtalet eller när de levereras till honom. Om den andra parten vägrar att ta leverans eller misslyckas med att ge information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, kommer varorna att lagras på köparens risk. I så fall är köparen skyldig alla extra kostnader, inklusive i alla fall lagringskostnader.
e) Säljaren får leverera varorna som ska levereras i delar. Detta gäller inte om en delleverans inte har något oberoende värde. Om varorna levereras i delar har säljaren rätt att fakturera varje del separat.
f) Om leveransen sker med låneförpackningar är köparen skyldig att returnera denna låneförpackning på egen bekostnad tom och oskadad till säljaren inom 30 dagar efter mottagandet.
g) Odlade produkter erbjuds endast av säljaren för odling av växter som tillåts enligt lag. Köparen förklarar att den inte kommer att använda dessa produkter för olaglig eller kommersiell avelsaktivitet. Om säljaren misstänker att det finns någon avsikt med olaglig avelsverksamhet förbehåller hon sig rätten att vägra köparens köp.

4. PRIS (ÄNDRINGAR)

a) De priser som avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående är baserade på den information som är känd vid tidpunkten för ingången och är exklusive omsättningsskatt.
b) Om det, efter avtalets ingång mellan säljaren och köparen, uppstår omständigheter med avseende på kostnadsprisfaktorer som motiverar en förändring av det överenskomna priset, har säljaren rätt att ändra priset i enlighet därmed. Förutom om prisförändringen är en ökning med mer än 10% har köparen ingen rätt att upplösa avtalet om priset ändras av säljaren.
c) Kostnadsfaktorer inkluderar i alla fall priserna på material, råmaterial, förpackning, varor som ska köpas från tredje part, skatter, avgifter, fraktpriser, valutaförändringar, försäkringspremier, medan dessutom, om statliga åtgärder offentliggörs, har dessa resultat, vilka kan inte betraktas som normala handelsrisker, kommer säljaren att ha rätt att debitera tillägg på priserna i enlighet därmed.

5. PROV, MODELLER OCH EXEMPEL

a) Om en modell, prov eller exempel har visats eller tillhandahållits av säljaren antas detta ha visats eller tillhandahållits endast som indikation: egenskaperna hos varorna som ska levereras får avvika från provet, modellen eller exemplet, såvida inte uttryckligen anges ange att det skulle levereras i enlighet med provet, modellen eller exemplet som visas eller tillhandahålls.

6. GARANTI OCH KRAV

a) Säljaren ger ingen garanti för de levererade varorna och bär inget ansvar för tillämpningen av de levererade varorna, även om dessa är baserade på rekommendationer, råd eller information som ges av säljaren eller av tredje part.
b) Alla krav som köparen vill ställa på varorna som ska levereras och som avviker från de normala kraven, måste uttryckligen rapporteras till säljaren när köpeavtalet ingås.
c) De levererade varorna har inte och har ingen effekt som läkemedel i den mening som avses i lagen om läkemedelsförsörjning eller andra lagar och förordningar.

7. ÄNDRINGAR I VAROR SOM SKAL LEVERAS

a) Säljaren har rätt att leverera varor som avviker från de varor som beskrivs i köpeavtalet, utan att köparen har rätt att upplösa avtalet, om det gäller förändringar i varorna som ska levereras, förpackningen eller medföljande dokumentation som krävs för att att följa gällande lagbestämmelser eller om det rör mindre ändringar i ärendet som innebär en förbättring.

8. KRAFTSTÄLLNING

a) Vid force majeure har säljaren rätt att avbryta verkställandet av avtalet tills den omständighet som orsakar force majeure inte längre inträffar.
b) Force majeure innebär alla konstiga orsaker, såväl som omständigheter, som inte rimligen bör vara säljarens risk. Förseningar eller standarder från leverantörer eller leverantörer, en allmän brist på råvaror och andra varor som krävs för leverans, transportsvårigheter, stagnation vid importen av varorna som ska levereras, störningar i företaget, alltför stort frånvaro, strejker och statliga åtgärder och interventioner betraktas uttryckligen som force majeure.
c) Om force majeure-perioden varar längre än 3 månader och om det konstateras att force majeure är av bestående karaktär, kan säljaren och köparen träffa avtalets uppsägning och de därtill hörande konsekvenserna.
d) Om säljaren redan delvis har fullgjort sina skyldigheter när force majeure inleddes, eller delvis kan fullgöra sina skyldigheter, har han rätt att fakturera den redan levererade eller den levererade delen separat och köparen är skyldig att betala denna faktura som om det var ett separat avtal. Detta gäller dock inte om den redan levererade eller levererbara delen inte har något oberoende värde.
e) Säljaren förbehåller sig rätten att åberopa force majeure, även om den omständighet som orsakar detta inträffar efter genomförandet av avtalet borde (delvis) ha slutförts av säljaren.

9. KONTROLL OCH REKLAMATION

a) Köparen är skyldig att kontrollera de varor som köpts vid leveransen, men i alla fall inom tre arbetsdagar efter mottagandet, och att kontrollera om de levererade varorna uppfyller de överenskomna villkoren.
b) Felaktigheter, utelämnanden och / eller fel med avseende på de levererade varorna, som upptäcks av köparen vid mottagandet, måste omedelbart meddelas säljaren genom registrerat brev eller e-post.
c) Osynliga brister måste också rapporteras till säljaren skriftligen, genom signerat brev eller via e-post, inom 8 arbetsdagar efter upptäckten, men senast 30 dagar efter leveransen.
d) Klagomål som når säljaren mer än 30 dagar efter mottagandet av köparen av de levererade varorna kommer inte längre att hanteras av henne och kommer att leda till förverkande av fordran för köparen.
e) Rätt tid för inspektion och klagomål upphäver inte köparens skyldighet att acceptera och betala för varorna som ska levereras och / eller levereras. De levererade varorna kan endast returneras efter skriftligt tillstånd från säljaren.

10. RESERVATION AV FASTIGHET

a) De varor som levererats av säljaren förblir säljarens egendom tills köparen har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt alla köpeavtal som ingåtts med säljaren, i den mån dessa skyldigheter avser vederlag (er) med avseende på de varor eller varor som ska levereras eller levereras själv och / eller eventuella fordringar på grund av att köparen inte uppfyllt köpeavtalet.
b) Varor som levererats av säljaren och som förbehålls äganderätten i enlighet med föregående stycke får endast säljas vidare i samband med normal affärsverksamhet. Köparen har inte behörighet att pantsätta de levererade varorna eller fastställa någon annan rätt på dem.
c) Om köparen inte fullgör sina skyldigheter eller om det finns rimlig rädsla för att han inte kommer att göra detta har säljaren rätt att ta bort eller ta bort de levererade varorna med förbehåll för äganderätten från köparen eller tredje part som innehar föremålet för köparen. få det. Köparen är skyldig att fullt ut samarbeta i detta på grund av en böter på 10% av det belopp som han är skyldig per dag.
d) Om tredje parter vill upprätta eller hävda någon rätt till de levererade varorna med förbehåll för äganderätten, är köparen skyldig att informera säljaren så snart som rimligen kan förväntas.
e) Köparen åtar sig på säljarens första begäran:
- att försäkra och hålla försäkrade de varor som levererats under förbehåll av äganderätten mot brand, explosion och vattenskador och mot stöld och att ställa försäkringspolicyn tillgänglig för kontroll av säljaren;
- pantsätta försäkringsgivarens krav på köparen med avseende på varor som levererats under äganderätten till säljaren på det sätt som föreskrivs i artikel 3: 239 BW;
- pantsätta de fordringar som köparen får mot sina kunder när han säljer varor som levererats av säljaren under äganderätten till säljaren på det sätt som föreskrivs i artikel 3: 239 BW;
att markera de varor som levererats under äganderätten som säljarens egendom;
på annat sätt att samarbeta med alla rimliga åtgärder som säljaren vill vidta för att skydda sina äganderätt med avseende på de levererade varorna och som inte orimligt hindrar köparen under den normala affärsverksamheten.

11. VARNINGSTOL

a) Köparen är skyldig att omedelbart och fullständigt informera säljaren så snart den får misstanken eller meddelandet om att de och / eller tredje part har skada och / eller någon nackdel eller kommer att (ytterligare) skada och / eller någon nackdel erfarenhet, som orsakas av de levererade varorna.
b) Förutom sin egen omsorgsplikt för att förebygga eller begränsa skada är köparen skyldig att ge köparen full möjlighet att förhindra överhängande skada och / eller någon nackdel eller begränsa skador och / eller nackdelar.
c) Köparen är skyldig att ersätta säljaren mot fordringar från tredje part när det gäller skador orsakade av de levererade varorna.

12. ANSVAR

a) Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för skada (direkt eller indirekt) och / eller någon nackdel som uppstår till följd av varorna som säljaren levererat, förutom i händelse av att denna skada orsakades av avsikt eller grov vårdslöshet från säljaren.
b) Säljaren ansvarar dock under inga omständigheter för skada i form av omsättningsförlust, handelsförlust och / eller annan följdskada.
c) Om det, med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i de föregående punkterna i denna artikel, verkar som om skadorna och / eller eventuella nackdelar måste uppstå för säljarens konto, kommer säljarens totala ansvar att begränsas till ett sådant belopp om, i enlighet med standarder för rimlighet och rättvisa, står i proportion till det avtalade priset för de levererade varorna och inte i något fall kommer att vara högre än det avtalade priset.
d) Om säljaren hålls ansvarig av en tredje part för skada och / eller någon nackdel för vilken den inte är ansvarig enligt avtalet med köparen och / eller dessa villkor, kommer köparen att fullständigt ersätta den och säljaren återbetala allt det måste betala till denna tredje part.
e) Bevisbördan för säljarens påstådda ansvar beror på köparen, som han accepterar.

13. BETALNING

a) Köparen åtar sig att betala alla fakturor som mottagits från säljaren inom 7 dagar eller den överenskomna betalningstiden, utan avdrag och utan upphävande på grund av påstådd misligholdning, om inte annat avtalats.

b) Vid fall, likvidation, konkurs eller upphävande av betalning av köparen kommer hans (betalnings) skyldigheter omedelbart att betalas. Dessutom kommer kundens (betalnings-) skyldigheter att omedelbart förfallna och betalas i händelse av att säljaren blir medveten om omständigheter som ger henne goda skäl att frukta att klienten inte kommer att kunna uppfylla sina (betalnings-) skyldigheter.
c) Betalning måste ske i holländsk valuta med hjälp av en giro eller banköverföring till ett av säljaren angivet bankkonto. Vid kontantbetalning måste köparen se till att ett kvitto utfärdas av säljaren.
d Om den angivna betalningstiden på 7 dagar överskrids, är köparen skyldig säljaren ränta, med minst 1% per månad, från förfallodagen till dagen för betalning av det förfallna beloppet, utan att något meddelande om betalningsskyldighet krävs, där ränta för en del av månaden beräknas som en hel månad.
e) Köparen är också skyldig till utlandskostnader från förfallodagen, som uppgår till 15% av huvudbeloppet. Men om säljaren visar sig ha haft högre kostnader, inklusive rättsliga kostnader, som rimligen var nödvändiga, måste dessa kostnader också ersättas av köparen.
f) Köparen är skyldig säljaren de rättsliga kostnader som den har åsamkats i alla fall, under förutsättning att de inte är orimligt höga, om säljaren och köparen genomför ett rättsligt förfarande med avseende på ett avtal som dessa allmänna villkor gäller och ett rättsligt beslut har kraften som res judicata varvid köparen är helt eller främst misslyckad.
g) Betalningar som gjorts av köparen kommer alltid att användas för att reglera alla räntor och kostnader och sedan betalningsfakturor som har varit utestående längst, även om köparen anger att betalningen avser en senare faktura.

14. GARANTI

a) Säljaren har rätt vid eller efter ingående av avtalet, före (vidare) utförande, att kräva från köparen säkerhet att han kommer att uppfylla sina (nuvarande och framtida) skyldigheter gentemot säljaren inom rimlig tid.
b. Köparen är skyldig att ställa säkerhet hela tiden i händelse av hans konkurs, avstängning av betalning, avstängning eller likvidation av företaget eller på grund av att köparen förlorar makten att avyttra hela eller delar av tillgångarna på grund av beslag eller på annat sätt.

15. SUSPENSION LAG

a) I händelse av att köparen inte fullgör sina skyldigheter gentemot säljaren, har den senare rätten att, utan meddelande om fallissemang, avbryta genomförandet av avtalet från dess sida tills uppfyllandet har skett av köparen.
b) Säljaren har också rätt att avbryta genomförandet av avtalet om omständigheterna känner till henne som ger henne goda skäl att frukta att köparen inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren.

16. AVSLUTNING AV AVTALET

a I händelse av att köparen inte uppfyller avtalets uppfyllande har säljaren rätt att genomföra fullständig eller partiell upplösning av avtalet genom ett skriftligt uttalande om detta eller genom ett domstolsbeslut.
b) Om avtalet upphör helt eller delvis, är köparen skyldig att återbetala säljarens positiva kontraktsintresse.
c) Säljaren har lagligen rätt att genomföra fullständig eller delvis upplösning av avtalet gentemot köparen, och är aldrig skyldig att kompensera köparen för skador som uppstått av detta.
d) Om det uppstår omständigheter med avseende på de varor som ska levereras eller de personer och / eller material som säljaren använder eller tenderar att använda vid genomförandet av avtalet, som är av sådan art att avtalets utförande säljaren har rätt att upplösa avtalet om det blir omöjligt eller så anstötligt och / eller oproportionerligt dyrt att efterlevnaden av avtalet inte längre med rimlighet kan krävas.

17. KONFIDENTIALITET

a) Med förbehåll för de skyldigheter som lagen ålägger honom, är köparen inte tillåtet att avslöja konfidentiell information om säljaren och affärsförhållandet mellan köparen och säljaren till tredje part.

18. REKOMMENDATION

a) Köparen får inte marknadsföra de levererade varorna på ett sätt som inte är i enlighet med lagstadgade bestämmelser, arten av de levererade varorna eller det sätt på vilket säljaren vanligtvis gör detta.
b Köparen har likaledes inte rätt att bevilja en garanti till tredje part när det gäller tillämpningen av de levererade varorna, även om dessa är baserade på rekommendationer, råd eller information som ges av säljaren eller av tredje parter.
c) Vid försäljning och marknadsföring av levererade varor får köparen använda det säljmaterial som säljaren tillhandahåller. Det tillhandahållna försäljningsmaterialet förblir emellertid alltid säljarens egendom.
d) Säljaren reserverar uttryckligen upphovsrätten för det levererade försäljningsmaterialet. Köparen får inte göra ändringar i eller i försäljningsmaterialet.
e) Om köparen vill marknadsföra de levererade varorna med hjälp av försäljningsmaterial som tillverkats av sig själv eller enligt hans instruktioner har köparen endast rätt att göra det efter skriftligt godkännande från säljaren.

19. Tvistlösning

a) I motsats till de rättsliga reglerna för domstolens behörighet kommer alla tvister mellan köparen och säljaren, om domstolen har behörighet, att avgöras av domstolen i Rotterdam. Säljaren förblir emellertid behörig att kalla köparen inför en domstol som har behörighet enligt lagen eller tillämpligt internationellt fördrag.

20. GÄLLANDE LAG

a) Holländsk lag gäller för varje avtal mellan säljaren och köparen.

21. ÄNDRING AV VILLKORNA

a) Säljaren har rätt att göra ändringar av dessa villkor. Dessa ändringar träder i kraft vid den tillkännagivna tidpunkten för ikraftträdande. Säljaren skickar de ändrade villkoren till köparen i god tid. Om inget startdatum har anmälts, kommer ändringar av köparen att träda i kraft så snart ändringen har meddelats till den.